China OfficeRoom 1803, No.147, Yiying Street, Xingangzhong Road, Haizhu, District, Guangzhou, China 510610   Hongkong OfficeRoom 2107, 21/F, C C Wu Building,302-308 Hennessy Road, Wan cha, Hongkong